ArxivIslamŞeirXəbər lentiXəbərlər

USTAD ŞƏHRİYARIN HZ. ƏLİ (Ə) HAQQINDA YAZDIĞI ŞEİR.

Şeirin əsli farscadır. Bu onun tərcüməsidir. Aşağıdakı videoda onun əslini məşhur məddah Məhəmməd Esfahani oxuyur

Əli, Ey humayi rəhmət, ələm eyləyən Xudanı

O huma ki, sayəsində edər hifz masəvanı

 

Könül, istəsən Xudanı biləsən, Əlini yad et

Tanıdım Əlini vallah, tanıdım o dəm Xudanı

 

İki dünyada fənadan bir əsər belə tapılmaz

Əgər öz əlinə alsa Əli çeşmeyi bəqanı

 

Su çilə doyunca rəhmət buludu ki, bu cəhənnəm

Qəzəb atəşində yoxsa külə döndərər cahanı

 

Gedib ey yazıq dilənçi qapısını döy Əlinin

Ki, üzük verib şah eylər kərəmilə hər gədanı

 

Əlidən savayı kimdən hələbir uşaq doğulmuş

Ki, tanıtdıra cahanda şühədayi Kərbəlanı

 

Edər əhdi dosta qurban verə var-yoxunu dostlar

Fəqət hansı dost Əli tək edər əhdinə vəfanı

 

Deyə bilmərəm Xudadır, bəşər ad verəm xətadır

Çağırım nə adla bilməm şəhi mülki lafətanı

 

Qan axır iki gözümdən, tələs, ey nəsimi-rəhmət

Onun astanından al, gəl mənə xaki tutiyanı

 

O ümidlə ki, ayağın tozunu ziyarət etsin

Qapına ürək sözümlə yola salmışam səbanı

 

Sən Əli, qəzasovansan, bizi dinlə binəvayıq

Uzaq eylə canımızdan kərəminlə hər qəzanı

 

Onun eşqi ilə ney tək necə mən gəlim fəğanə

Ki, lisani qeybi xoşdur edə vird bu nəvanı

 

Gecə sübhətək ümidim bunadır səhər nəsimi

Verə aşina həyamı, edə şad aşinanı

 

Qulaq as gecə o “Ya həqq” quşuna ki, Şəhriyara

Biləsən nə xoşdur açmaq gecə dosta macəranı

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to top button