AktualAktualArxivIslammədəniyyatŞəxsiyyətlərSONXƏBƏRLƏRSosialXəbər lentiXəbərlərXütbələr

Sionistlər qətiyy ən, yəhudi deyillər

Vəliyyi-fəqihin Ərdəbil əyalətdəki təmsilçisi və Ərdəbilin imam cüməsi Ayətullah Seyid Həsən Amili … …. . ilə s ö hbətində sionistlərin kimliyi və formalaşmasının k ö klərini təhlil edərək deyib: “Allah-Təala pey ğ əmbərlər arasında ən çox Musa pey ğ əmbərdən söz açmışdır, Quranda Musan ı n həyat ı ndan və xüsusiyyətlərindən dəfələrlə danışmışdır. Səbəb budur ki, Allah digər pey ğ əmbərlər haqq ı nda belə buyurur: “Biz onu qövmünə göndərdik” , ancaq həzrət Musa barədə buyurur: “Fironun yanına get. Çünki o, çox azmışdır  . Yəni, Həzrət Musaya daha çox diqqət yetirilməsinin səbəbi Musa pey ğ əmbərin zülm, fironçulu və tağutla mübarizə aparmasıdır. Ona g ö rə də sionistlər heç vaxt Musa pey ğ əmbərin ümməti ola bilməzlər. Onlar qətiyyən yəhudi deyil, qərblilərin regional jandarm kimi yaratdıqları bir partiyad ı r. Ona g ö rə də Musa pey ğ əmbər gəlsə, onun ilk vuru ş aca ğı kəslər sionistlərdir. Sionistlər bu bax ı mdan yə hudi dininə ən a ğı r zərbəni vurdular. Belə ki, heç vaxt bu zərbənin əvəzini çıxmaq mümkün olmayacaq. İşğ al alt ı ndak ı Fələstində İ sraillə əməkda ş l ı q edən yəhudilərin ham ı s ı həzrət Musan ı n ideologiyas ı na qar şı a ğı r və azdırıcı təbli ğ ata qalx ı blar və yollar ı n ı az ı blar. 

Ayətullah Amili vurğulayıb ki, Allah -Təala Musa pey ğ əmbərin ş əxsiyyətini ən g ö zəl ayədə və ən g ö zəl təbirlə ifadə etmi ş dir: “(Musa) dedi: “Ey Rəbbi m! Mənə bəxş etdiyin nemə haqqı üçün mən əsla günahkarlara arxa olmayacağam!” Halbuki, sionistlər həm b ö yük cinayətkarlardır, həm də cinayətkarlara dəstəkdirlər. Onlar həzrət Məhdi (əc) ilə də döyüşə qalxacaqlar. İ slam rəvayətlərinə g ö rə, həzrət Məhdi (əc) zühur etdikdə yəhudiliyin iddiaç ı lar ı Qüdsdə onunla d ö  ş ə girəcəklər. Yəhudiliyin 70 min iddiaç ı s ı Beytül-müqəddəsdə həzrətə qar şı müharibədə öləcək.

İmam cümə müsahibəsinin davamında deyib: “Bu hədis əsrlər boyu müsəlmanlar tərəfindən qıraqda qalmışdır. Çünki Beytül-müqəddəsdə yəhudi yox idi ki, onların öldürülməsindən danışılsın. İ ndi qondarma İ srail rejiminin formala ş mas ı və yəhudilərin i şğ al olunmu ş ərazilərə ax ı n ı ilə bu hədis ö zünü tam ş əkildə g ö stərir.”

Rəhbərliyin Ekspertlər Məclisinin üzvü əlavə edib: “Musan ı n zaman ı nda yəhudilər Fələstinə girməyə qorxurdular. Mütəal Allah buyurdu: “Allahın sizin üçün müəyyən etdiyi müqəddəs torpağa daxil olun .”

Təəssüflər olsun ki, Səudiyyə müftilərindən bir qrup u bu ayənin tərcüməsindən zəfər s ö zünü ç ı xar ı rlar və Allahın Fələstini yəhudilərin ad ı na yazdığını deyirlər. Deməli, əsl i şğ alç ı lar yəhudilər deyil, fələstinlilərdir! Onların bu sözü bizi təəccübləndirmir, çünki vəhhabili k belə xəyanətlər etmək üçün yaradılmışdır . Necə ki, bu sülalənin qurucusu Əbdül-Əziz Osmanl ı h ö kuməti da ğı ld ı qdan sonra dedi: Biz Fələstini yoxsul yəhudilərə hədiyyə etdik. 

İmam cümə sonda deyib: “ İ mam (quddisə sirruh) “Qüds Günü” elan etməklə birincisi, əməli olaraq bəyan etdi ki, Fələstin məsələsi ərəb deyil, dini və islami bir məsələdir. İ kincisi, Fələstin məsələsini xain liderlərin dan ışı qlar masas ı ndan ç ı xar ı İ slam ümmətinin içərisinə gətirdi. Bu iki məsələ sionistlərin belini q ı rd ı İ ndi də İ mam ö z pak dü şü ncəsi ilə bizim aram ı zdad ı r. O, İ slam ümmətini meydana ç ı xarmaqla sionistlərin bütün fitnə və mənfur istəklərini puç etdi.”

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to top button