ArxivIslamSONXƏBƏRLƏRXəbər lentiXəbərlər

Mәmunun şeytani zirәkliyinә baxmayaraq, onun siyasәti öz әleyhinә çevrildi

Etiraf etmәk lazımdır ki, Mәmunun siyasәti çox peşәkar vә güclü idi.
Lakin bu vuruşmanın digәr tәrәfi İmam Əli ibn Musa Rzadır (ә) vә o, Mәmunun şeytan zirәkliyinә baxmayaraq, onun bu siyasәtini zәrәrsizlәşdirir vә uşaq oynuna çevirir.
Mәmun çәkdiyi böyük әziyyәtlәrә baxmayaraq, bu işdәn nәinki xeyir götürmәdi, hәtta onun siyasәti öz әleyhinә çevrildi, İmam Rzanın (ә) etibarını, heysiyyәtini vә iddialarını hәdәf seçәn ox özünә dәydi.
Belә ki, qısa müddәtdәn sonra özünün bütün uyğun siyasәtlәrini kәnara qoyub imama qarşı bütün sәlәflәrinin seçdiyi üsuldan, yәni qәtldәn istifadә etmәyә mәcbur oldu.
İMAM SEYİD ƏLİ XAMENEİ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Back to top button