جمهوری آذربایجان گذشته،حال و آینده

چکیده: در این گزارش سعی شده است تا به بررسی اجمالی اوضاع سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و امنیتی جمهوری آذربایجان پرداخته شود و تحلیلی مختصر از اوضاع و احوال این جمهوری ارائه شود. همچنین به بررسی تاثیر این اوضاع بر سیاست خارجی این کشور و مواضع آن نسبت به کشورهای دیگر به خصوص ایران، روسیه، آمریکا ،اسراییل پرداخته … ادامه خواندن جمهوری آذربایجان گذشته،حال و آینده